Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra januar 2024

Salgbetingelser

1. Anvendelse:

ABR 18 samt nærværende Salgs- og leveringsbetingelser, er gældende for alle ydelser udført eller videreformidlet af Dansk Bygningskalkulation ApS – i det efterfølgende kaldet DBK.

Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser supplerer og har forrang over ABR 18.

Klik her og læs ABR18

Eventuelle afvigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er alene gældende ved
forudgående skriftlig aftale mellem parterne.

2. DBK’s udførelse af opgaver:

Kalkulation og anden rådgivning, udføres med det formål, at bistå kunden bedst muligt, med et grundlag for kundens videre beslutningsproces, her under afgivelse af tilbud m.v.

Kalkulationer udføres grundlæggende iht. foreliggende udbudsmateriale evt. tilrettet iht. oplysninger fra feks. kontakt med andre aktører på sagen, kundeønske samt egne erfaringer, skøn og besigtigelse m.m.

Kalkulationer er at betragte som et “overslag” – der kan derfor være afvigelser i forhold til faktiske forhold.

3. Kundens ansvar:

Det er altid kundens ansvar, forud for videre anvendelse, selv at gennemgå, kontrollerer og vurdere den af DBK udførte opgave (gerne sammen med beregneren).

4. DBK’s ansvar:

Såfremt kunden senere konstaterer tabsgivende fejl og mangler grundet det af DBK udførte arbejde, skal dette hurtigst muligt, eller senest 3 måneder efter modtagelsen af den af DBK udførte opgave, skrifteligt meddeles DBK.

DBK er ansvarsforsikret hos TopDanmark og stiller denne police til rådighed for kunden, i den udstrækning TopDanmark finder kundens tab dækningsberettiget – ellers dækker DBK ikke fejl og mangler.

Ansvarsforsikringen har en selvrisiko på kr. 50.000,00 som betales af kunden – DBK deltager i selvrisiko og evt. andre omkostninger i forbindelse med fejl og mangler, ved helt eller delvist af afstå sit honorar (dog max. kr. 25.000)

Policens fulde omfang og betingelser kan rekvireres hos DBK.

5. Honorar:

Alle opgaver faktureres efter forbrugt tid, materialer og øvrige udgifter m.v. iht. følgende.
Timesats kr. 750,00 pr. time excl. moms
Kørsel kr. 5,00 pr. km (uden moms)
A0 storformatkopi kr. 100,00 pr. stk excl. moms
A1 storformatkopi kr. 50,00 pr. stk excl. moms
A2 storformatkopi kr. 25,00 pr. stk excl. moms
Evt. udlæg kr. efter regning

Betalingsfrist 8 dage netto kontakt

Såfremt der ikke betales rettidigt, skal kunden betale renter af det forfaldne beløb iht. renteloven.